יעוץ מיידי
ּ

חובות אבודים

חובות אבודים הינם אחת הרעות החולות של מדינת ישראל ומקורה במוסר התשלומים הרעוע שקיים כיום. עסקים רבים נתקלים במצב בו על אף שהתקיימה עסקה ואף יצאה חשבונית מס, התשלום בסופו של דבר לא התקבל, והחוב שנוצר מכך אינו בר גביה עקב הליכי חדלות פירעון של הלקוח. מרבית העסקים מכירים את הסיכון שכרוך בקבלת תשלום דחוי מלקוח, אך מה לגבי המס שמשלם העסק כאשר הוא מוציא חשבונית? הייתכן שעסק ישלם מע"מ ומס הכנסה בגין הכנסה שהוא כלל לא קיבל? ומה עושים כדי להשיב את המע"מ ולהקטין את ההכנסות והמס ששולם?

חובת תשלום המס כיוצרת חובות אבודים

על אף שחוק מע"מ מאפשר במקרים רבים שמועד החיוב במכר טובין ובמתן שירותים יחול בעת קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל, עסקים רבים מוציאים חשבונית מס לפני קבלת התמורה וכך הם מחויבים במע"מ ובמס הכנסה בגין הכנסות של העסק, זאת על אף שהכנסות אלה טרם התקבלו בפועל. כך, במקרים בהם לא התקבל תשלום בפועל, בגין עסקה שבוצעה ושהופקה בגינה חשבונית מס, נוצר אבסורד לפיו העסק דיווח על הכנסה ושילם מס למרות שהתשלום לא התקבל כאמור. יוער כי סעיף 49 לחוק מע"מ קובע כי כל עוד לא בוטלה או שונתה החשבונית על העסק לשלם את המע"מ.

מהם חובות אבודים?

במקרים בהם רואים בעסקה כבטלה, כלומר אם הלקוח לא שילם והחזיר את הטובין או השירות שקיבל, ניתן במקרים מסוימים לבטל את החשבונית ו/או להוציא חשבונית זיכוי ללקוח בהתאם לסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (להלן: "הוראות ניהול ספרים").

במקרים בהם לא רואים את העסקה כבטלה ולא ניתן לבצע ביטול או זיכוי כאמור לעיל, ניתן להכיר בחוב כאבוד, לדרוש החזרי מע"מ ולדרוש את החוב כהוצאה לצורך מס הכנסה.

חובות אבודים במע"מ והחזר מע"מ

בפסק הדין בעניין ע"א 2112/95 אגף המכס ומע"מ נ' אלקה אחזקות בע"מ נקבע, בין היתר, כי על מנת לקבל החזר של מס העסקאות ששולם, יש לעמוד בחמישה תנאים מצטברים:

  1. בוצעה עסקה.
  2. יצאה חשבונית בגין העסקה.
  3. מס העסקאות בגין החשבונית שולם.
  4. המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה.
  5. החוב הפך ל"חוב אבוד".

לאחר פרסומו של פסק הדין הנ"ל נוספה תקנה 24א לתקנות מע"מ ורשות המסים הגדילה ופרסמה את ה"פ 2/2012 אשר יחד קבעו כללים בהם על העסק לעמוד בכדי לקבל החזר של המע"מ ששולם בגין החוב האבוד (על אף שישנן דעות כי ה"פ 2/2012 מחמירה מידי שלא כדין). בהתאם לכך על העסק להוסיף להודעה פרטים טכניים, הסברים אודות החוב האבוד ומסמכים לתמיכה בדרישתו לקבלת החזר מע"מ. יתרה מכך, בהתאם לתקנה הדרישה לקבלת ההחזר לא תוגש אלא "לאחר חלפו לפחות שישה חודשים ממועד הוצאת החשבונית שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור". במניין התקופה האמורה לא ייקחו בחשבון הזמנים בהם נעשו הליכי גביה של החוב באמצעות הליך בית המשפט ו/או הוצאה לפועל ו/או במסגרת תביעת חוב בפירוק/פשיטת רגל/חדלות פירעון. בנוסף, ניתן להכיר בחוב כאבוד אף במקרים שלהלן:

  1. החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש.
  2. החייב עזב את הארץ ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל.
  3. במקרים בהם החוב איננו בסכומים גבוהים ובהתקיים תנאים נוספים כגון: עלות הגבייה של החוב עולה על סכום החוב ונקיטת הליכים סבירים לגביית החוב אשר לא הניבו תוצאות.

חוב אבוד (רע) לעניין מס הכנסה

סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה מאפשר לנכות חובות רעים (אבודים) וחובות מסופקים (חובות אשר יש יסוד סביר להניח שלא יפרע) אשר נעשו כאלה בשנת המס, כל זאת לאחר שיוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהם אכן כאלה. לכאורה יש בכך דרישה פחות מחמירה מהדרישות של מע"מ לעניין ההכרה בחוב אבוד, כאמור לעיל.

החזר מע"מ וניכוי ממס כאשר החוב הפך לאבוד – חצי הכוס המלאה

על אף האכזבה והמטרד הכלכלי שנוצר כאשר לקוח לא משלם, במקרים בהם החוב הפך לאבוד, עצמאי יוכל לקבל בחזרה עד 57% מהחוב (תלוי בהכנסות) ואילו חברה תוכל לקבל בחזרה עד 34% מהחוב, בגין החזרי המע"מ והפחתת החוב הרע מההכנסה החייבת במס.

ניתן לפנות לעו"ד ניצן מסד לשם קבלת לייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 053-5234454.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ