יעוץ מיידי
ּ

מהי שותפות?

מהי שותפות?

שותפות הינה חבר בני אדם שהתקשרו יחד בעסק לשם הפקת רווחים. הדינים החלים על שותפות מוגדרים בדין הישראלי, בין השאר, בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

ככלל ובהתאם לדין, שותפות יכולה להיות מורכבת מעד עשרים שותפים ובמידה והיא מהווה עסק חלה עליה חובת רישום ברשם השותפויות בתוך 30 יום מייסודה.

המשמעות המשפטית המרכזית של שותפות הינה בכך שככלל כל שותף הוא שלוח של השותפות ולמעשה פעולותיו ועוולותיו (לטוב ולרע) יחייבו את השותפות ואת שותפיו, ביחד ולחוד, כל עוד הן נעשות בדרך הרגילה של העסק. יתר על כן, גם שותף הפורש משותפות ימשיך להיות חייב בחיוביה שנוצרו לפני מועד הפרישה.

סימן ההיכר לקיומה של שותפות נידון בפסיקה בפרשת בוימל אלון ואח' נ' פלזן וכך נפסק: "על מנת לקבוע האם מר בוימל היה שותף במיזם יש להגיע למסקנה כי מטרתם המשותפת….הייתה לשם ניהול עסק יחד לשם הפקת רווחים. זאת יש לזכור 'קשרי שותפות' אינם נושאים בחובם רק את 'חלוקת הרווחים', אלא הם מעניקים לשותף האחד את הכוח לחייב את 'השותפות' ומכאן גם את 'השותף האחר'. …לצורך הכרעה בדבר קיום שותפות, המבחן החשוב הוא זה של חלוקת הפסדים (ע"א 587/65).

כלומר, במידה ומטרת מיזם הינה הפקת רווחים וחלוקתם, התחייבות האחד במסגרת המיזם מחייבת את האחר ובעיקר שהפסדי המיזם מחייבים את האחד וגם את האחר, הרי שיש לראות בכך שותפות.

מתי כדאי להקים שותפות?

היתרון הבולט של שותפות על חברה בע"מ הינו בפורמאליות הפחותה משמעותית הנדרשת לשם ניהול השותפות. כך למשל, שותפות אינה נדרשת לתזכיר, לתקנון, לאסיפת בעלי מניות, ואף הפירוק שלה קל משמעותית מפירוק של חברה בע"מ.

עם זאת, אליה וקוץ בה, החיסרון המרכזי של שותפות הוא בכך שלא מתקיים בה "מסך ההתאגדות" של חברה בע"מ, ולמעשה אין הפרדה בין רכושם האישי של בעלי השותפות לנכסי השותפות. כלומר, בכל מקרה של חוב יוכלו הנושים לתבוע, ללא כל קושי, את חובם מן הנכסים האישיים של השותפים.

מה המשמעות של רישום השותפות?

כאמור, שותפות שתוכננה לשם ניהול עסק, חייבת ברישום אלא שאי-רישומה של שותפות לא ישפיע על שיקול הדעת המשפטי בהחלטה אם השותפות קיימת או לאו. במילים אחרות, אם יש לך שותפים, גם אם השותפות לא נרשמה, כל הדינים והכללים חלים על השותפות.

הסכם שותפות – למה ומה כולל?

הסכם השותפות מיועד בראש ובראשונה כדי לייצר תיאום ציפיות והגדרה בסיסית של מערכת היחסים המשפטית שצפויה להתקיים בין השותפים, ושזאת בשלושה שלבים מרכזיים של העסק: הקמה (השקעות, אחוזים…), הרצה של העסק (ניהול, גיוס עובדים) ופירוק העסק.

חשוב להבהיר, כי בהתאם לדין, כל נושא שלא יובהר באמצעות ההסכם יוכרע באמצעות פקודת השותפויות, אשר הוראותיה אנכרוניסטיות ולעיתים אף דרקוניות.

כך למשל, בהתאם לפקודה: כל שותף רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות (ללא שום מגבלה); אין שותף זכאי לשכר בעד עבודתו בעסקי השותפות; לא יתקבל שותף לשותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים; שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף (שסרח) מן השותפות ; השותפות תפורק כשאחד השותפים מודיע לשאר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות (גם אם הודיע בסמס).

בהתאם להמלצתנו, כדי למנוע קשיים בניהול העסק ואף שברון לב, ראוי וכדאי להדגיר הסכם, תכליתי וממצה שיענה, בין השאר, על השאלות הבאות:

 • הגדרת תפקיד ואחריות של כל אחד מהשותפים?
 • היקף משרה של כל שותף בעסק? האם מקבל שכר על העבודה?
 • האם נדרשת השקעת כספים בעסק? מה משקיע כל שותף? איך והאם תוחזר ההשקה?
 • מתי מחלקים רווחים? באיזה אחוזים? איך מחליטים שמחלקים?
 • זכות חתימה בחשבון הבנק? חתימה בשיקים? כרטיס אשראי מוגבל?
 • איך מתקבלת החלטה על גיוס ופיטורי עובדים/ זכיינים?
 • הגבלות על מכירת חלק של שותף בעסק? האם ניתן לשותפים זכות סירוב ראשונה?
 • האם יש קניין רוחני או מוניטין קודם? אם כן, למי שייכים?
 • במקרה של סכסוך: איך מכריעים? תניית בוררות?
 • החלטה על הרחקת שותף?
 • סודיות ואי תחרות גם לאחר פירוק השותפות?
 • ביטול החוזה ופירוק השותפות: מתי? איך מחליטים? מה נחשב הפרה יסודית של ההסכם (אי תשלום חובות, פתיחת עסק מתחרה…), איך מחלקים הנכסים?

האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בין השותפות לשותפים?

ככלל, לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין שותף העובד בשותפות לשותפות עצמה. הטעם לכך הוא כי קיום יחסי עובד-מעביד יוצרים מצב אבסורדי בו העובד (שהינו שותף) עשוי לתבוע את עצמו.

בפרשת בוימל אלון ואח' נ' פלזן נדונה השאלה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד כששותף עובד בשותפות. כך נפסק : "למשל, אין התקשרות בין שניים לשם הקמת שותפות שמפעלה תהיה נגריה, מביאה, כשלעצמה, ליחסי עובד-מעביד בין השותפות לבין כל אחד מהשותפים, אף אם כל אחד מהשניים יעבוד בנגריה; המטרה העיקרית של ההתקשרות היא ניהול 'מפעל' משותף, והעבודה רק נלווית לאותה מטרה." עוד נפסק כי: "הנה כי כן, ככל שהמטרה העיקרית היא ניהול עסק יחד לשם הפקת רווחים כי אז יש לפנינו 'שותפות…. ככל שלא תתקבל הטענה לשותפות יש לבחון האם עבודתו של מר בוימל נעשתה כעובד'."

כלומר, על פי רוב, העבודה במסגרת שותפות אינה מקימה יחסי עובד-מעביד ולכן ככל שיוכרע שהעבודה נעשתה במסגרת שותפות הרי שככל הנראה לא התקיימו יחסי עובד-מעביד

מהי שותפות מוגבלת?

בהתאם לפקודת השותפויות, ניתן להגביל את חבותו של אחד השותפים באמצעות הקמתה של שותפות מוגבלת אשר מחויבת ברישום. שותפות מוגבלת מתאימה, למשל, למשקיעים מסוג של קרנות גידור וקרנות השקעה, אשר אינם מעוניינים להיות מחויבים בסכום גבוהה מהשקעתם ושאין בכוונתם לעסוק בניהול השוטף של העסק.

שותפות מוגבלת תכלול שותף כללי אחד לפחות החב בכל חיוביה ושותף אחד לפחות שחבותו לשותפות מוגבלת.

חשוב להבהיר כי שותף מוגבל לא רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות ואם יעשה כן, יהא אחראי לכל חיוביה של השותפות, כאילו היה שותף כללי, כל עוד הוא משתתף בניהולה.

מהו מעמדו של השותף המוגבל?

אמור, מעמדו של השותף המוגבל יאפשר לו לזכות בריווחי השותפות אך ימנע ממנו לנהל את עסקיה ולחוב בחובותיה.

להלן, תמצית הוראות הדין בעניינו של השותף המוגבל:

 • שותף מוגבל אינו רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות, אולם הוא רשאי בכל עת, לעיין בפנקסים ובדוחו"ת הכספיים של השותפות.
 • שותף מוגבל אינו רשאי, כל עוד מתקיימת השותפות, למשוך או לקבל, את ההשקעות שלו בשותפות.

במידה והשותף המוגבל ישתתף בניהול עסקי השותפות בפועל , הרי שהוא יהא אחראי לכל חיוביה כמו כל אחד מן השותפים האחרים.

בכפוף לתקנות השותפות, יתקיימו הוראות הדין הבאות לגבי השותף המוגבל:

 • הוא לא יוכל למנוע קבלת שותפים נוספים
 • הוא לא יוכל לפעול לפירוק השותפות באמצעות הודעה על כוונה כזו.
 • הוא רשאי להעביר את זכויותיו כשותף לאחר באישור השותפים האחרים.

חילוקי דעות בשותפות יוכרעו על ידי השותפים הכלליים.

מהם היתרונות והחסרונות בשותפות מוגבלת?

היתרונות והחסרונות לשותף מוגבל גלומים למעשה בנקודות הבאות בתמצית:

 • השותף המוגבל רשאי לזכות בנתח מריווחי השותפות.
 • השותף המוגבל חייב בחובות השותפות רק עד לרמת השקעתו בשותפות ובכך מגן על עצמו.
 • השותף המוגבל לא יוכל להשפיע על שום דבר הנוגע לניהול השותפות.
 • השותף המוגבל יהיה רשאי לקבל מידע על מצב הכלכלי של השותפות ולפרוש במידה וירצה בכך.
 • כל שותף בשותפות ידווח לרשויות המס בנפרד (להבדיל מחברה מוגבלת שבה ישנו דיווח מרוכז).

מתי ואיך מתבצע פירוק שותפות?

הפירוק של שותפות יכול להתרחש בשלושה ערוצים: פירוק על ידי השותפים, פירוק על ידי בית המשפט לבקשת השותפים או בהליך של פשיטת רגל לבקשת נושה.

הסיבות האפשריות לפירוקה של שותפות הן שונות ומגוונות:

 • בגמר התקופה שנקבע לקיום השותפות, בכפוף להסכם השותפות.
 • בגמר העסק (או המשימה) שנקבע לקיום השותפות, בכפוף להסכם השותפות.
 • בהודעת שותף לשאר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות, בכפוף להסכם השותפות.
 • במותו של אחד השותפים או הכרזתו כפושט רגל, בכפוף להסכם השותפות.
 • בבקשת שותף כתוצאה משעבוד נכסיו בעסק של שותף אחר.
 • בביצוע מעשה ההופך את עסקיה של השותפות לאסורים בהתאם לדין ולתקנת הציבור.
 • בהחלטת בית משפט מחוזי, לבקשת שותף, תוך מינוי כונס או מנהל מיוחד במידת הצורך.
 • בהליך פשיטת רגל.

בתהליך הפירוק של שותפות, יעשה שימוש בנכסיה בהתאם לסדר החלוקה הבא:

 • סילוק חובות למי שאינם שותפים.
 • סילוק שיעור יחסי של המגיע לכל שותף בעד מקדמות ששילם.
 • סילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק.
 • סילוק שיעור יחסי של המגיע לכל שותף בעד הון שהכניס לשותפות.
 • חלוקת היתרה הסופית בין השותפים.

מהי שותפות חוץ?

שותפות חוץ הינה שותפות שהוקמה מחוץ לישראל ובכוונתה לנהל עסקים בישראל בין במישרין ובין על ידי סוכן.

שותפות חוץ לא תנהל עסקים בישראל אלא לאחר שנרשמה בישראל, ואם היא שותפות מוגבלת – טעון הרישום היתר מאת שר המשפטים.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון 052-5440147

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ