יעוץ מיידי
ּ

התנאים לקיומה של שותפות

מהי שותפות?

שותפות היא אחת הדרכים הקיימות לצורך התאגדות משפטית, במסגרתה מספר בני אדם או חברות מנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים. המסגרת הנורמטיבית בה כלולות ההוראות לעניין שותפויות היא פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975.

רישום השותפות

בדומה לצורות התאגדות אחרות, כדוגמת חברה או עמותה, גם שותפות חייבת להירשם אצל רשם החברות והשותפויות, וזאת תוך חודש מיום הקמתה. עם זאת, בשונה מצורות ההתאגדות האחרות, לרישום השותפות ערך הצהרתי בלבד והוא אינו מהווה תנאי לקיומה. כלומר, גם בהיעדר רישום תהיה השותפות אישיות משפטית בפני עצמה. בנוסף לאמור, יתכנו מקרים בהם גם בהיעדר רישום ואף בהיעדר הסכם בכתב בין השותפים אודות קיומה של השותפות, יכיר בית המשפט בקיומה.

היסודות לקיומה של שותפות

כאמור, רישום השותפות ואף הסכם בכתב בין השותפים הם אינם תנאים מחייבים לצורך בחינת קיומה של השותפות. לעיתים רואה בית המשפט לנכון להסתפק בממצאים עובדתיים המצביעים על קיומה של שותפות בכדי לקבוע שהשותפות התקיימה.

לצורך הכרעה בשאלה האם מערכת היחסים בין הצדדים עולה כדי שותפות, חרף היעדר רישום או הסכם כתוב בין הצדדים, התגבשו בפסיקה מספר מבחנים:

 

  1. כוונת הצדדים: בית המשפט יידרש לשאלה האם הצדדים אכן התכוונו להיות שותפים. שאלה זו תיבחן, בין היתר, בהתאם להתנהגותם ופעולותיהם של הצדדים.
  2. הצגת היחסים כלפי צדדים שלישיים: בית המשפט ייבחן את האופן בו הצדדים התנהלו מול צדדים שלישיים, כיצד הציגו את עצמם, ומה הרושם שהותירו בהם לעניין טיב היחסים ביניהם.
  3. השתתפות ברווחים והפסדים: כחלק מהאינדיקציות המצביעות על קיום השותפות, יבחן בית המשפט האם בין הצדדים היו יחסי שיתוף הן ברווחים והן בהפסדים. הסיבה לכך היא שהיעדר סיכון של אחד מהצדדים לשותפות ביחס להפסדים מהווה אינדיקציה חזקה לכך שלא באמת קוימו יחסי שותפות בין הצדדים. לעניין זה, לא די בסיכון של אי קבלת רווחים, אלא נדרש שיתוף מלא שיחול גם על הרווחים וגם על ההפסדים.
  4. זכות לנהל ולחייב את העסק: בית המשפט ישקול, בהתאם לממצאים העובדתיים שהובאו בפניו, האם הייתה לצדדים זכות לנהל את העסק ולחייב זה את זה בענייני העסק. היעדר יכולת של מי המצדדים לבצע פעולות אלו עשוי לשמש אינדיקציה לכך שלא התגבשו יחסי שותפות.
  5. משך היחסים בין הצדדים: כמובן שמערכת יחסים ארוכה בין הצדדים, ובצירוף עם המבחנים הנוספים, עשויה לחזק את ההנחה כי התקיימה שותפות.
  6. מבחנים נוספים: כאמור, בפסיקה נקבעו קווים מנחים לצורך בחינת קיומה של שותפות לא רשומה, עם זאת חשוב לציין כי לא מדובר ברשימה סגורה של מבחנים, ויתכן שייעשה שימוש גם במבחנים נוספים אשר עשויים ללמד אודות טיב היחסים שהתגבשו בין הצדדים.

 

סיכומו של דבר

כפי שפורט לעיל, שותפות הינה צורת התאגדות משפטית המאפשרת למספר בני אדם לנהל עסק לשם הפקת רווחים. הקמת שותפות טעונה רישום, אך גם בהיעדר רישום ואפילו בהיעדר הסכם בכתב בין הצדדים עשוי בית המשפט להכיר בקיומה. בית המשפט עושה שימוש ברשימה לא סגורה של מבחנים לצורך הכרעה בשאלת קיומה של שותפות לא רשומה, בעוד שהנטל להוכחת קיומם של יחסי השותפות רובץ לפתחו של הטוען לה. למשרד אבריאן, סיון, בן שבתאי, מסד ושות' ניסיון מגוון בייצוג צדדים להסכם שותפות ובניהול מחלוקות בין שותפים בהליכי גישור, בוררות ובתי משפט.

ניתן לפנות לעו"ד אלדר סיון לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בטלפון052-5440147

 

***מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני***

 

למעלה

השאר פרטים וניצור עימך קשר בהקדם

ּ